Projecten Erica

LinQue Consult is een bedrijf waar 'ontwikkeling' centraal staat. Wij staan lerend in ons werk en in het leven. Wij gaan er van uit dat mensen van nature willen leren.

Als consultant, coach en trainer ben ik betrokken bij heel verschillende ontwikkelingen in het onderwijs. Hieronder vind je een aantal voorbeelden.

Onderzoekend werken [link]
Een teamleider kiest er voor om stapsgewijs te werken aan professionele ontwikkeling  en aan de samenhang in een team. Iedere docent werkt aan zijn of haar individuele leervraag. Met regelmaat zijn er bijeenkomsten waarin docenten op speelse wijze hun bevindingen delen en elkaar helpen een volgende stap te verzinnen, te omschrijven. Het team doorloopt de stappen: ambitie omschrijven, info verzamelen en interpreteren, consequenties verbinden, acties uitvoeren en evalueren. Wat gebeurt er? Docenten gaan aan de slag. In de bijeenkomsten inspireren ze elkaar met hun interesse en nieuwsgierige vragen. Samen werken ze aan elkaars professionele ontwikkeling.

Individuele coaching
Docenten, teamleiders en directeuren.

Activerende Didactiek en Didactisch Coachen
Hoe kun je in iedere ontmoeting, hoe kort ook, de leerling of de medewerker ondersteunen in zijn of haar leren? Stel dat het lukt, helemaal super! Wat kan ik dan doen om dat voor elkaar te krijgen? Hoe zet ik mij zelf in als instrument? Welke beelden heb ik bij leren van de ander? Samen met individuen en groepen werk ik als coach, trainer of consultant met de concepten van Activerende Interactie en Didactisch Coachen.

Schoolontwikkeling: een groeiende school
Een groeiend aantal leerlingen noopt tot nadenken over de cultuur en structuur van de school. Meer leerlingen betekent een groter team en een andere organisatiestructuur. Hoe behouden we het goede – aandacht voor individuen en vooruitstrevend onderwijs – , lossen we problemen van nu op en zijn we groeibestendig? Alle medewerkers praten mee over de op hande zijnde veranderingen en dragen aan suggesties!

Coachend Leiderschap
Een opleiding voor docenten en leidinggevenden gericht op een coachende houding in alle voorkomende situaties van het werk en leren. Een voorbeeld van blended learning waarbij groepsbijeenkomsten worden afgewisseld met individuele coaching, maatjesleren en reflectiegesprekken met de leidinggevenden.

Schoolontwikkeling: samen werken aan een goede begeleiding van de leerlingen
Een vmbo wil systematischer aan de slag met begeleiding van loopbaanoriëntatie (LOB) en praktische sector oriëntatie (PSO). Een ontwikkelgroep, bestaande uit een adjunct-driecteur en twee LC-docenten, hebben de opdracht LOB/PSO nadrukkelijker op de kaart te zetten. De ontwikkelgroep kiest ervoor om stapsgewijs te werken. Het opzetten en werkelijk tot uitvoer brengen van LOB/PSO zal een paar jaar in beslag nemen. In het schooljaar dat voor hen ligt, zijn de doelen dat de bestaande activiteiten in kaart worden gebracht en ligt er,  met instemming van het hele team, een plan voor het daarop volgende schooljaar.

Dit plan bouwt voort op de goede dingen die er al zijn, vraagt dan inzet van iedereen en is uitvoerbaar. In dit schooljaar is het zaak om te werken aan een positieve kijk op wat er al is, een gezamenlijk beeld van LOB/PSO te vormen en te werken aan een wil om gezamenlijk de volgende stap te maken.

In de loop van het schooljaar zijn er een aantal werkbijeenkomsten gepland met alle docenten. De ontwikkelgroep vraagt mij om hen te ondersteunen bij de vormgeving van het proces in de werkbijeenkomsten. Tijdens ontmoetingen met de ontwikkelgroep staan we samen stil bij wat het leren van het team zou kunnen ondersteunen, wat dat betekent voor het eigenaarschap en wat dat weer betekent voor de manier waarop zij als trekkers van het proces het kunnen aanpakken. Samen bereiden we de werkbijeenkomsten minutieus voor. Vervolgens gaan zij met het team aan de slag. In een volgende bijeenkomst kijken we terug en bedenken wat de volgende stap zou kunnen zijn. Gaande weg krijgt de ontwikkelgroep meer oog voor het leren van de ander en sturen zij sterker op het proces. In de bijeenkomsten wordt iedereen actief betrokken, wordt voortgebouwd op de inbreng van voorgaande bijeenkomsten en is het helder hoe de besluitvorming plaatsvindt. Van weerstand bij de docenten is geen sprake.