Leveringsvoorwaarden

LinQue Consult is een bedrijf waar 'ontwikkeling' centraal staat. Wij staan lerend in ons werk en in het leven. Wij gaan er van uit dat mensen van nature willen leren.

Leveringsvoorwaarden InterimLinQue (LinQue Consult BV)

Algemene voorwaarden van LinQue Consult B.V., gevestigd te Houten gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Utrecht. Onderstaande tekst is van toepassing vanaf januari 2022.

(De werkzaamheden die worden uitgevoerd onder InterimLinQue vallen onder de leveringsvoor-waarden van LinQue Consult B.V.)

1. Algemeen

Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsverhoudingen tussen bedrijven behorend tot LinQue Consult B.V. en de partij die opdracht geeft, hierna te noemen opdrachtgever.

2. Toepassing

2.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, werkzaamheden en overeenkomsten met betrekking tot een opdracht, die wordt uitgevoerd door LinQue Consult B.V. ten behoeve van opdrachtgever.

2.2 Eventuele inkoop- of andere voorwaarden van opdrachtgever zijn niet van toepassing, tenzij deze door LinQue Consult B.V. schriftelijk zijn aanvaard.

2.3 In geval één of meer bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig worden verklaard, blijven de overeenkomst en deze algemene Voorwaarden, met uitzondering van de nietige/ vernietigde bepalingen, volledig van kracht.

3. Aanbieding en aanvaarding

3.1 Een overeenkomst tussen de opdrachtgever en LinQue Consult B.V., onder welke benaming dan ook, komt pas tot stand nadat LinQue Consult B.V. een schriftelijke offerte heeft uitgebracht en de opdrachtgever deze schriftelijk heeft aanvaard.

3.2 Alle offertes en overeenkomsten hebben een geldigheidsduur van dertig dagen, tenzij in de aanbieding, offerte of overeenkomst anders wordt vermeld.

3.3 Alle offertes en overeenkomsten zijn gebaseerd op gegevens waarover LinQue Consult B.V. beschikt op het moment van uitbrengen daarvan.

3.4 Indien zich wijzigingen voordoen met betrekking tot de omstandigheden waarop LinQue Consult B.V. zich heeft gebaseerd bij het uitbrengen van bedoelde aan-bieding, offerte of overeenkomst, dan is LinQue Consult B.V. bevoegd deze wijzigingen te verdisconteren in de uitvoering van de overeenkomst dan wel de prijzen aan te passen.

4. Uitvoering van een opdracht

4.1 LinQue Consult B.V. zal een opdracht uitvoeren naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap.

4.2 Een opdracht wordt uitgevoerd onder naam en verantwoordelijkheid van LinQue Consult B.V.

4.3 De termijn voor uitvoering van een opdracht wordt nader overeengekomen tussen LinQue Consult B.V. en opdrachtgever.

4.4 Wijzigingen in een oorspronkelijke opdracht door toedoen van de opdrachtgever kan de overeengekomen tijdsplanning en de kosten voor uitvoering beïnvloeden. De meerkosten die het gevolg zijn van wijzigingen in de oorspronkelijke opdracht door de opdrachtgever zijn voor rekening van opdrachtgever. LinQue Consult B.V. zal voor zover dit binnen haar mogelijkheden ligt voorafgaand aan de werkzaamheden een opgave doen van de meerkosten.

4.5 LinQue Consult beschikt over een klachtenregeling. Deze is desgewenst op te vragen bij het secretariaat.

5. Medewerking opdrachtgever

5.1 Opdrachtgever dient medewerking te verlenen aan het uitvoeren van de met LinQue Consult B.V. gesloten overeenkomst.

5.2 Opdrachtgever zal LinQue Consult B.V. steeds tijdig alle nuttige en noodzakelijke informatie verschaffen en zal instaan voor de juistheid van deze informatie.

5.3 Inzet van medewerkers van opdrachtgever ten behoeve van de opdracht zal steeds tijdig zijn.

5.4 LinQue Consult B.V. is, in overleg met de opdrachtgever, vrij een medewerker door een andere medewerker, eventueel werkzaam bij een door LinQue Consult B.V. in te schakelen derde, te vervangen.

6. Garantie

LinQue Consult BV zal alle zorgvuldigheid betrachten bij de uitvoering van de opdracht.

7. Intellectuele eigendom

7.1 Tenzij anders overeengekomen is, behoudt LinQue Consult B.V. de auteursrechten evenals alle overige rechten van intellectuele eigendom op de door haar verstrekte trainingsontwerpen, publicaties, modellen, methoden en offertes. Deze stukken blijven haar eigendom en mogen zonder uitdrukkelijke toestemming niet worden gekopieerd, aan derden getoond of op andere wijze worden gebruikt, ongeacht of bij de opdrachtgever daarvoor kosten in rekening zijn gebracht. Wel kan worden afgesproken dat gezamenlijk ontwikkelde producten e.d. door beide partijen in de markt mogen worden ingezet.

7.2 Zonder specifieke schriftelijke afspraken omtrent het in de markt zetten van gezamenlijk ontwikkelde producten is opdrachtgever gehouden deze zaken op eerste schriftelijk verzoek van LinQue Consult B.V., binnen twee weken, aan LinQue Consult B.V. te retourneren op straffe van een vergoeding van € 100,00 per dag dat de opdrachtgever hiermee in gebreke blijft. Daarnaast behoudt LinQue Consult B.V. zich het recht om werkelijk geleden schade en eventuele vervolg-schade waarvoor opdrachtgever aansprakelijk is, van haar te vorderen.

8. Aansprakelijkheid

8.1 Iedere aansprakelijkheid is beperkt tot een bedrag gelijk aan het door LinQue Consult te ontvangen honorarium van betreffende opdracht met een maximum van € 10.000 (tien duizend euro).

8.2 Iedere aansprakelijkheid van LinQue Consult B.V. voor tekortkomingen van derden, die tevens betrokken zijn of waren bij de uitvoering van de overeenkomst tussen LinQue Consult B.V. en opdrachtgever, wordt uitgesloten, behoudens indien deze tekortkoming voortvloeit uit opzet of bewuste roekeloosheid van LinQue Consult B.V.

8.3 Opdrachtgever is aansprakelijk voor alle schade ten gevolge van verlies, diefstal, brand of beschadiging van de zaken en materialen van LinQue Consult B.V. zodra deze zich binnen de feitelijke macht en/of bedrijfsgebouwen van opdrachtgever bevinden.

9. Vergoeding

9.1 Aan de opdrachtgever wordt een vergoeding in rekening gebracht die is gebaseerd op de in de offerte/ overeenkomst vermelde tarieven en kostenramingen. Eventuele meerkosten
als gevolg van wijzigingen in een opdracht door toedoen van de opdrachtgever zijn voor rekening van de opdrachtgever.

9.2 Bedragen worden vermeld exclusief BTW Betaling, tenzij anders wordt aangegeven.

10. Betalingscondities

10.1 Tenzij anders wordt overeengekomen, dienen door LinQue Consult B.V. te verzenden facturen binnen veertien dagen na factuurdatum te worden voldaan, bij gebreke waarvan de opdrachtgever geacht wordt in verzuim te zijn. Na het verstrijken van genoemde termijn kan LinQue Consult B.V. aan de opdrachtgever een vergoeding wegens renteverlies in rekening brengen ad. 1% per maand.

10.2 LinQue Consult B.V. is altijd gerechtigd, alvorens te presteren, een naar haar oordeel voldoende zekerheid voor de nakoming van de betalingsverplichting van opdrachtgever te verlangen.

10.3 LinQue Consult B.V. brengt een eerste termijn van 50% van de overeengekomen prijs bij ondertekening van de offerte in rekening bij de opdrachtgever. Tevens wordt 50% halverwege de uitvoering van de opdracht in rekening gebracht, tenzij de overeengekomen prijs lager is dan € 2.000,00 en korter duurt dan één maand. In dat laatste geval wordt de tweede termijn achteraf gefactureerd.

10.4 LinQue Consult B.V. is gerechtigd om, indien opdrachtgever in gebreke is met het nakomen van zijn betalingsverplichting, de werkzaamheden op te schorten, ook indien een
vaste termijn aan de opdracht is verbonden.

10.5 De volledige overeengekomen vergoeding is in ieder moment opeisbaar in geval de opdrachtgever in surseance van betaling verkeert, danwel in staat van faillissement, indien conservatoir danwel executoriaal beslag op goederen, bankrekeningen en vorderingen inbegrepen, van opdrachtgever wordt gelegd, wanneer opdrachtgever in liquidatie verkeert of de rechtspersoon van opdrachtgever wordt ontbonden, dan wel wanneer opdrachtgever indien deze een natuurlijke persoon is, komt te overlijden.

10.6 LinQue Consult B.V. is gerechtigd naast de hoofdvordering en de rente van opdrachtgever te vorderen alle buitengerechtelijke kosten die door de niet tijdige betaling zijn veroorzaakt. Buitengerechtelijke kosten zijn door de opdrachtgever verschuldigd in ieder geval wanneer LinQue Consult B.V. zich voor de invordering van de hulp door een derde heeft verzekerd. Zij zullen worden berekend overeenkomstig het incassotarief dat door de Nederlandse Orde van Advocaten in incassozaken wordt geadviseerd.

10.7 Indien LinQue Consult B.V. in een gerechtelijke procedure geheel of gedeeltelijk in het gelijk wordt gesteld, komen alle door LinQue Consult B.V. in verband met deze procedure gemaakte kosten voor rekening van opdrachtgever.

10.8 De in de offerte/aanbieding genoemde prijzen gelden voor de in de offerte /aanbieding genoemde periode, tenzij anders afgesproken.

11. Overmacht

Bij overmacht heeft LinQue Consult B.V. ter keuze het recht om de termijn van levering met de duur der overmacht te verlengen of de overeenkomst, voor zover nog niet uitgevoerd, te ontbinden, zonder dat LinQue Consult B.V. in welke vorm dan ook gehouden is tot voldoening van enige schadevergoeding, behoudens krachtens het bepaalde in artikel 78 Boek 6 Burgerlijk Wetboek.

12. Ontbinding

12.1 Gehele of gedeeltelijke ontbinding van de overeenkomst vindt plaats door een schriftelijke verklaring van de daartoe gerechtigden. Alvorens opdrachtgever een schriftelijke ontbindingsverklaring tot LinQue Consult B.V. richt, zal hij te allen tijde eerst LinQue Consult B.V. schriftelijk in gebreke stellen en deze een redelijke termijn gunnen om alsnog zijn verplichtingen na te komen dan wel tekortkomingen te herstellen, welke tekortkomingen opdrachtgever nauwkeurig schriftelijk dient te melden.

12.2 Indien LinQue Consult B.V. met ontbinding wordt geconfronteerd, zonder dat er sprake is van verzuim van haar zijde, heeft LinQue Consult B.V. steeds het recht op vergoeding van alle vermogens-schade zoals kosten, gederfde winst en redelijke kosten ter vaststelling van schade en aansprakelijkheid. In geval van gedeeltelijke ontbinding kan opdrachtgever geen aanspraak maken op ongedaan making van reeds door LinQue Consult B.V. verrichte prestaties en heeft LinQue Consult B.V. onverkort recht op betaling voor de reeds door hem verrichte prestaties.

12.3 Indien de opdrachtgever niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting die voor hem uit de met LinQue Consult B.V. gesloten overeenkomst of uit een daarmee samenhangende overeenkomst voortvloeit dan wel indien goede grond bestaat om te vrezen dat de opdrachtgever niet in staat is of zal zijn om aan zijn contractuele verplichtingen tegen LinQue Consult B.V. te voldoen (in geval van faillissement e.d.), is LinQue Consult B.V. gerechtigd om, na een schriftelijke ingebrekestelling, de uitvoering van de overeenkomst op te schorten dan wel deze geheel of ten dele te ontbinden.

13. AVG (Europese Privacy Wet)

LinQue Consult heeft in het kader van de AVG een privacy beleid opgesteld. LinQue Consult heeft hierin opgenomen welke persoonsgegevens zij gebruikt, voor welke doeleinden en onder welke grondslagen. Ook staat hierin beschreven hoe LinQue Consult omgaat met de persoonlijke gegevens naar derden, hoe lang wij de gegevens bewaren en wat uw rechten zijn. Als u akkoord gaat met de offerte voor een opdracht, gaat u tevens akkoord met dit privacy beleid gedurende de periode dat LinQue Consult een opdracht voor u uitvoert. LinQue Consult BV heeft hierin beschreven voor welke doeleinden zij persoonlijke gegevens nodig heeft en gebruikt, houdt zich bij de dienstverlening aan haar klanten aan dit Privacy Beleid.
De privacyverklaring kunt u vinden op onze website www.interimlinque.nl.

14. Geheimhouding

LinQue Consult B.V. en opdrachtgever verplichten zich, voorafgaande en tijdens de uitvoering van de opdracht, over en weer tot geheimhouding (jegens derden) over hetgeen partijen tijdens de duur van de opdracht dan wel daarna ter kennis komt aan vertrouwelijke informatie. Deze geheimhouding blijft na beëindiging van de opdracht gelden.

Alle informatie van of over de klant of de deelnemer die het instituut verneemt of observeert is voor haar management of medewerkers vertrouwelijk en zal vertrouwelijk worden behandeld. Vertrouwelijk is als de deelnemer of de klant dit heeft meegedeeld of als uit de informatie blijkt dat het om vertrouwelijke zakelijke of persoonlijke informatie gaat.

15. Non-concurrentie

Behoudens schriftelijke toestemming zullen partijen zich over en weer onthouden van het in dienst nemen van werknemers die in de 12 voorafgaande maanden betrokken zijn geweest bij de uitvoering van de opdracht / overeenkomst.

16. Toepasselijk recht en forum

De rechtsverhouding tussen LinQue Consult B.V. en de opdrachtgever is onderworpen aan het Nederlandse recht. Geschillen zullen uitsluitend worden beslist door de bevoegde Nederlandse rechter.

Houten, april 2022