LinQue’erhand

LinQue Consult is een bedrijf waar 'ontwikkeling' centraal staat. Wij staan lerend in ons werk en in het leven. Wij gaan er van uit dat mensen van nature willen leren.

 

Sommige veranderprocessen vragen om  intensieve en gerichte begeleiding/advisering, verspreidt over een langere periode om zaken structureel aan te pakken om organisatieverandering of verandering in gedrag van mensen te bewerkstelligen en te laten beklijven. De LinQue’erhand biedt deze vorm van begeleiding/advisering.

10 x 1 en  1 x 10  gecombineerd
Deze vorm van begeleiding onderscheidt zich van andere vormen door intensiviteit en duur. Er wordt niet enkele keren over een lange periode een eenmalige input gegeven, maar over een langere periode wordt steeds en passend bij de fase van organisatieontwikkeling begeleiding gegeven. Het is niet 1 x 10 aspecten ineens of 10 keer 1 apart aspect van begeleiding, maar een combinatie van beiden. Soms is juist deze vorm van een extra hand, extra begeleiding en ondersteuning datgene wat een veranderproces nodig heeft om succesvol te zijn. De focus ligt op het duurzaam leren en veranderen van mensen en organisaties.

Hoe ziet dat er uit
Wij denken aan een vorm van begeleiding die 3 maanden of meer  beslaat en waar een consultant van LinQue minimaal 1 dag of 2 dagdelen per week op de school aanwezig is. Deze consultant begeleidt en ondersteunt alle vormen van leren en ontwikkelen. Dit kan zich op bepaalde lagen in de organisatie afspelen of door alle lagen heen (horizontaal of verticaal). Omdat de LinQuer op alle lagen werkt, kunnen ook verbindingen worden gelegd, bespreekbaar worden gemaakt en op basis hiervan nieuwe keuzes worden gemaakt voor vervolgstappen.  Alles wat via de LinQue’erhand wordt opgepakt voeren wij uit in nauw contact met de opdrachtgever.

Waar in te zetten
De advisering kan op veel verschillende terreinen worden ingezet, bijvoorbeeld: meedenken met de bestuurder, sparringpartner zijn van bestuurder / afdelingsleider / teamleider, het schrijven van beleidsstukken, nadenken met groepen over uit te zetten beleid, visie ontwikkelen, procesbegeleiding van een leerwerkteam,  uitvoeren van verbeterplannen. Daarnaast kan gedacht worden aan: het geven van gerichte trainingen en workshops.

Voorbereiding
Wij berekenen in deze trajecten geen aparte voorbereidingstijd, deze is verwerkt in de aanwezigheid op de school. Het is belangrijk dat de opdrachtgever goed voor ogen heeft wat het belangrijkste doel / doelgroep is van de LinQue’erhand. Dan kan LinQue die consultants inzetten die deskundigheid en ervaring hebben die past bij de vraag.  Het is juist deze vorm van maatwerk en afstemming die de intensiteit van de begeleiding versterkt.

Doel
Doel van deze ondersteuning is (gedrags)verandering te bewerkstelligen binnen een duidelijk vastgesteld kader, wat ook al werkenderweg kan worden bijgesteld op basis van nieuw verkregen inzichten. We spreken te voren af over welke periode de ondersteuning zich afspeelt en de intensiteit die wordt ingezet.

Kosten
Normaalgesproken berekent LinQue een tarief van 625 euro per dagdeel. De LinQue’erhand is een vorm van ondersteuning die een minimale tijdsperiode en intensiteit moet kennen. Wij bereken voor de Linque’erhand een tarief van 550 euro per dagdeel, als over een periode van 12 weken minstens 16 dagdelen worden afgenomen.

Informatie
Wim Bos
Dorien Sluijter